Pētniecības darbi Ungurmuižā

Ungurmuiža tiek pētīta no visām pusēm, modernas tehnoloģijas palīdz izprast unikālās vietas vēsturi.

Greifsvaldes Universitātes Baltijas jūras reģiona muižu pētniecības centrs veic izpētes darbus trīs muižās un pilīs Latvijā – Ungurmuižā, Rundāles pils dārzā un Zlēku muižā.

Greifsvaldes universitātes pētniecības projekts ir veltīts muižu ēku izpētei, kas tapušas pēc viduslaiku beigām, kopš 1500. gada. Baltijas jūras reģiona unikālajā kultūrainavā šīs ēkas joprojām ieņem ļoti

nozīmīgu vietu. Lielā skaitā tās atrodamas desmit valstīs, precīzāk, daļā no Vācijas, Polijā, tādos Krievijas* apgabalos kā Kaļiņingrada, Ingermanlande un Karēlija, tāpat Baltijas valstīs Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, kā arī Somijā, Zviedrijā, Dānijā un Norvēģijā.

Lai gan arhitektūras vēsturnieki Baltijas jūras reģiona muižas jau uztver kā kopumu ar specifiskām vienojošām iezīmēm, izpratne un apziņa par kopēju kultūrvēsturisku ainavu minēto kaimiņvalstu muižu pārvaldīšanā vēl tikai pakāpeniski veidojas. Patiesībā šo kompleksu veidolā skaidri identificējamas kā saturiskas, tā formālas saiknes un eiropeiskas starpkultūru ietekmes. Projekta vadošā organizācija ir Greifsvaldes Universitāte, un to vienādās daļās finansē Zinātnes, kultūras, federālo un Eiropas lietu ministrija Mēklenburgas-Priekšpomerānijā un Federālās valdības komisārs kultūras un mediju jautājumos. Trīs gadus ilgajā finansēšanas posmā pētījumu fokusā būs rūpīgi atlasīti 18. gadsimta objekti, kas liecina par muižu un to ēku ziedu laikiem Baltijas jūras reģionā. Objekti atrodas teritorijā, kurā ietilpst daļa no Vācijas, Polija, Baltijas valstis Lietuva, Latvija un Igaunijas, kā arī Somija, Zviedrija, Dānija un Norvēģija.

Dažādu muižu celtniecībā un interjeru veidošanā iesaistīto arhitektu un mākslinieku sadarbības tīkli ir tikai viens no nosaukto starpkultūru saikņu piemēriem. Pagaidām trūkst salīdzinošu pētījumu par ainavu mākslu un muižu ēkām kā teritoriālās vēstures daļu, kas balstītos kopējā datubāzē. Tādēļ šis projekts ir uzskatāms par pilotprojektu visos aspektos. Finansēšanas laikā projekta ietvaros tiks izveidota mūsdienu zinātnes standartiem un jaunākajām tehnoloģijām atbilstoša pētniecības vide. Lai šo mērķi sasniegtu, tiks izmantotas dažādas metodes un tehnoloģiskie procesi, kas komandai palīdzēs izpētīt ne tikai mākslas vēstures jautājumus. Papildus pilnībā neskartām muižas ēkām pētījumos iekļauti arī atsevišķi drupu stāvoklī esoši objekti. Līdzās rezultātiem, kas iegūti ar attēlveides metodēm, plānots apkopot visus pieejamos dokumentus, arhīvu ierakstus, plānus un mutvārdu vēstures datus par izvēlētajām ēkām un īpašumiem. Strukturēta datu apkopošana notiek vidē, kuras pamatā ir dažādi MediaWiki paplašinājumi. Šāds risinājums ļaus projektā izmantot iecienītas bezmaksas lietojumprogrammas, kurās balstās arī Wikidata. Vienlaikus tiek veidotas papildinātas atlasīto objektu datu kopas FAIR principu izpratnē.

Projekta īstenošanas laikā būs iespējams veikt datu pieprasījumus un integrēt tos savās sistēmās. Turklāt būs iespējams nodrošināt pagaidu piekļuvi ārējiem lietotājiem, lai viņi veidotu savas datu kopas vai papildinātu esošās datu kopas sabiedriskās zinātnes izpratnē. Tādā veidā projekta dalībnieki vēlas sniegt savu ieguldījumu visaptverošajā idejā par saistītiem brīvas pieejas datiem zinātnē un humanitārajās zinātnēs.

* Piezīme: Ņemot vērā kara agresiju Ukrainā, ir pārtraukta visu veidu sadarbība ar Krieviju.

Trīs gadu perioda mērķis:

• datu apkopošana par visām muižām Baltijas jūras reģionā kopumā un detalizēta dokumentācija par

aptuveni 20 izvēlētiem atsauces objektiem

• rezultātu prezentēšana, izmantojot lietotājam draudzīgu tīmekļa vietni

• pastāvīga jaunu rezultātu prezentēšana konferencēs, semināros un izstādēs

• piemērotu pēcāk izmantošanas koncepciju un lietotņu identificēšana (lietotnes, papildinātā realitāte)

• projekta pievienošana jau esošām un izveidotām pētniecības iniciatīvām Baltijas jūras reģionā, lai

veidotu ilgtspējīgu sadarbības tīklu

• iespējamu turpmāko, no šī projekta izrietošo projektu un pētniecības projektu potenciāla izpēte

Tīmekļa vietne: https://cdfi.uni-greifswald.de/…/research-centre-for… sea-region/

Lai vāktu datus, tiks veiktas arheoloģiskās izpētes Zlēku muižā un Ungurmuižā. Papildus pieprasītas

Rundāles pils dārza zonas. Kā profesionālas mērīšanas metodes piedāvāti zemes penetrācijas radaru,

magnētiskās izpētes, dronu lidojumus un lāzerskenēšanas metodes.

Projekta partneri: tālizpētes un ģeoinformācijas apstrādē Vīnes Arheoloģijas zinātnes institūts un “Geosphere Austria”.

Neviena no mērīšanas metodēm nav invazīva, tās neietekmē objektu stāvokli un tiks veiktas par projekta

finansiālajiem līdzekļiem.

Tīmekļa vietnes:

https://vias.univie.ac.at/en/mission/

https://www.geosphere.at/

#Ungurmuiža#Ungurmuiza#TurismsCesis#Cēsis#TurismsPargauja#Rundale#Rundalespils#ResearchCentreforManorsintheBaltic#VisitCesis

(aprīlis, 2023)